Privacy Policy

Cykel, gevestigd aan Majoor van Swietenlaan 1, Frederiksoord, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Jouw privacy en de bescherming van jouw persoonsgegevens is voor Cykel van groot belang. Bij de verwerking van je persoonsgegevens zowel offline als via onze website www.fietsverhuurfrederiksoord.nl en alle onderliggende software, ook extern gehost, werken wij conform de wettelijke eisen aan de verwerking van persoonsgegevens zoals vasatgelegd in de privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). We geven hierbij duidelijk aan wat onze doelen zijn voordat we je vragen of we je gegevens mogen verwerken, door onder andere deze privacyverklaring. Ook is de cookieverklaring hierin opgenomen.
We vragen alleen de gegevens die we echt nodig hebben voor legitieme doeleinden. We vragen ook altijd expliciet toestemming om je persoonsgegevens te mogen verwerken. Neem zelf ook passende beveligingsmaatregelen om je persoonsgegevens te beschermen, en wij eisen het zelfde van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken (verwerkersovereenkomst van toepassing).

Contactgegevens:
Majoor van Swietenlaan 1, Frederiksoord
Tel: 0521-234500
Inger Hendriksen is de Functionaris Gegevensbescherming van Cykel. Zij is te bereiken via inger@cykelsport.nl

Cykel verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam (om een huurovereenkomst tot stand te laten komen)

– Geslacht (voor de aanhef in onder andere e-mails, er is ook altijd de ‘neutrale’ optie beschikbaar).

– ID- of paspoortnummer (voor legitimatie i.p.v. borg – we zullen nooit uw BSN nummer vragen, en een kopie van uw ID of paspoort is ook niet nodig)

– Adresgegevens (voor legitimatie)

– Telefoonnummer (om contact met u te kunnen hebben vóór, tijdens of na de huurperiode)

– E-mailadres (voor het verwerken van de verhuurorders)

– IP-adres (om spam en misbruik tegen te gaan)

– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch. Dit zal altijd voor functionele doeleinden zijn.

– Locatiegegevens (als je deze via Whatsapp deelt wanneer je met pech onderweg staat met een gehuurde fiets)

– Gegevens over jouw activiteiten op onze website (hier leren we veel van om onze klanten beter te kunnen bedienen)

– Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (ook hier leren we veel van om je beter van dienst te kunnen zijn)

– Lijst met contactgegevens van de klant via een app (we gebruiken een app met onze boekingssoftware, om sneller op locatie te kunnen werken)

– Internetbrowser en apparaat type (om beter in te kunnen spelen op klantbehoeftes)

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@cykelsport.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Cykel verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

DoelWettelijke grondslag
Het afhandelen van jouw betalingOvereenkomst: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.
Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolderToestemming: De betrokkene heeft toestemmingen gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.
Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voerenOvereenkomst: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.
Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en productenOvereenkomst: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.
Om goederen en diensten bij je af te leverenOvereenkomst: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.
Cykel analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.Toestemming: De betrokkene heeft toestemmingen gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.
Cykel verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.Wettelijke verplichting: De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust.

Cykel bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Cykel verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Cykel blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

We delen jouw gegevens alleen met derden wanneer dit volgens de huidige wetgeving is toegestaan. Het kan voorkomen dat wij uw persoonsgegevens aan derden verstrekken, omdat:

 • wij hen hebben ingeschakeld om bepaalde gegevens te verwerken;
 • het noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst met u;
 • u hiervoor toestemming heeft gegeven;
 • wij hierbij een gerechtvaardigd belang hebben;
 • wij daartoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dit eist bij een vermoeden van een misdrijf).
 • de partijen die in onze of uw opdracht persoonsgegevens verwerken:
  • IT-leveranciers en dienstverleners
  • Aanbieders van cookies
  • Betalingsdienstaanbieders
  • Marketingbedrijven
  • Partners
 • Om haar dienst te kunnen verlenen, kan Cykel jouw persoonsgegevens verstrekken aan partijen gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER), bijvoorbeeld aan betalingsproviders zoals PayPal of vergelijkbaar. Cykel zal dit alleen doen als er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens. Dit betekent bijvoorbeeld dat wij gebruik maken van een modelovereenkomst van de Europese Commissie of afspraken maken over de omgang met persoonsgegevens.

Op onze website maken wij gebruik van social media buttons, die je doorverwijzen naar de sociale media platforms. Dit geeft je de mogelijkheid om ons te volgen en inhoud te delen binnen het netwerk. Ook op jouw social media pagina zie je advertenties. De buttons zijn actief door stukjes code die van de sociale medianetwerken afkomstig zijn. Wilt u weten wat de sociale media platforms met uw persoonsgegevens doen, lees dan de betreffende privacyverklaring:

Cykel gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Cykel gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

CookieNaamFunctieBewaartermijn
Google Analytics_utmaAnalytische cookie die websitebezoek meet2 jaar
BooqableCookies om je winkelwagentje te onthouden2 jaar
Overzicht van cookies. Je kunt natuurlijk altijd zelf je cookies verwijderen, dit doe je in je browser.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Cykel en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@cykelsport.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Cykel wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Cykel neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@cykelsport.nl