ALGEMENE HUURVOORWAARDEN

Bij het huren van een fiets zijn de algemene verhuurvoorwaarden van toepassing zoals u hieronder kunt vinden:

Begripsomschrijving

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Fiets: de fiets of de andere zaak, die (mede) het onderwerp is van de huurovereenkomst;

Huurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als huurder de huurovereenkomst sluit;

Verhuurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als verhuurder de huurovereenkomst sluit;

Consument: de huurder die een natuurlijk persoon is en de huurovereenkomst niet heeft gesloten in de uitoefening van beroep of bedrijf;

schade van de verhuurder: de vermogensschade die verhuurder lijdt ten gevolge van:

 • beschadiging (waaronder ook begrepen een toestand van de fiets of van onderdelen daarvan die niet past bij normale slijtage)of vermissing van de fiets of van toebehoren daarvan (onder meer sleutel) of onderdelen daarvan. Tot deze schade behoren onder meer de kosten van vervanging van (onderdelen van) de fiets en de derving van huurinkomsten.
 • met of door de fiets aan persoon of goed toegebracht nadeel, waarvoor de verhuurder of de aansprakelijkheidsverzekeraar van de fiets jegens derden aansprakelijk is.

bestuurder: de feitelijk bestuurder van de fiets;

schriftelijk: in geschrift of elektronisch.

Artikel 1: Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van huur en verhuur van fietsen, inclusief eventuele accessoires die tussen verhuurder en huurder worden gesloten.

Artikel 2: Het aanbod

 1. Verhuurder brengt een aanbod schriftelijk of mondeling uit naar keuze van de huurder.
 2. Het aanbod is gedurende 14 dagen onherroepelijk behalve in het geval van onvoldoende beschikbaarheid.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de huurtermijn, de huursom en de mogelijk bijkomende kostenelementen. Tevens wordt vermeld de hoogte van het eigen risico, de eventuele afkoopmogelijkheid van het eigen risico en de eventuele waarborgsom of andere wijze van zekerheidstelling.
 4. Het aanbod vermeldt de openingstijden van het bedrijf en het telefoonnummer waarop het bedrijf te bereiken is.
 5. Het aanbod vermeldt de wijze van betaling en de wijze van zekerheidstelling.
 6. Het aanbod gaat indien redelijkerwijs mogelijk vergezeld van een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden. Is dit niet mogelijk dan worden de algemene voorwaarden bij het sluiten van de overeenkomst alsnog ter hand gesteld.

Artikel 3: De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod. Een mondelinge overeenkomst dient schriftelijk te worden bevestigd door de verhuurder.
 2. De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de periode en het tarief zoals op de huurovereenkomst is vermeld of anderszins is overeengekomen.

De huurovereenkomst vermeldt tevens het tijdstip van begin en einde van de huurperiode.

Artikel 4: De prijs en de prijswijzigingen

 1. De huursom en de eventuele bijkomende kostenelementen worden vooraf overeengekomen evenals de eventuele bevoegdheid tot tussentijdse prijswijziging. De verhuurder draagt er zorg voor dat de huursom op deugdelijke wijze op de huurovereenkomst vermeld staat.
 2. Als binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst een prijswijziging optreedt, zal deze geen invloed hebben op de overeengekomen prijs. De consument heeft recht op ontbinding van de overeenkomst als ná drie maanden na het sluiten van de overeenkomst maar voordat de huurperiode is aangevangen de prijs wordt verhoogd, tenzij bij de overeenkomst bedongen is dat de huurperiode later dan drie maanden na de overeenkomst zal aanvangen.
 3. Het tweede lid is niet van toepassing op prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien zoals die ter zake van BTW.
 4. Huurkosten die niet uit de overeenkomst voortvloeien, kunnen niet in rekening worden gebracht.

Artikel 5: De huurperiode en de overschrijding van de huurperiode

 1. Huurder is verplicht de fiets uiterlijk op de dag en op het tijdstip waarop de huurperiode eindigt, aan het in de huurovereenkomst vermelde bedrijf en adres of aan het nader overeengekomen adres terug te bezorgen. Verhuurder is verplicht de fiets, tijdens openingstijden, in ontvangst te nemen.
 2. De fiets mag slechts met toestemming van de verhuurder worden teruggebracht buiten openingstijden en/of op een andere plaats ter beschikking worden gesteld.
 3. Afspraken over het eerder terugbrengen van de fiets binnen de overeengekomen huurperiode zijn vrijblijvend.
 4. Indien de fiets niet na afloop van de eventueel verlengde huurovereenkomst is ingeleverd op de afgesproken wijze, is verhuurder gerechtigd de fiets onmiddellijk terug te nemen. De uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen van huurder blijven van kracht tot het moment dat de fiets weer in het bezit is van verhuurder.
 5. Indien huurder de fiets niet tijdig heeft ingeleverd, is verhuurder gerechtigd de huurder 20% van de daghuurprijs in rekening te brengen voor elk uur waarmee de huurperiode wordt overschreden. Na overschrijding met 5 uur kan per dag tot 1 1/2 keer de daghuurprijs in rekening worden gebracht, onverminderd de verplichting van huurder tot vergoeding van door verhuurder geleden en te lijden schade. Als het feitelijk blijvend onmogelijk is om de fiets te retourneren dan wordt geen verhoogde huurprijs in rekening gebracht. De verhoging van de huurprijs geldt niet indien huurder aantoont dat de overschrijding van de huurtermijn het gevolg is van overmacht.

Artikel 6: Annulering

 1. Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, is de huurder de volgende annuleringskosten verschuldigd:

-bij annulering op de dag van verhuur of later: de volle huursom.

 1. Tenzij anders overeengekomen na persoonlijk contact met 1 van onze medewerkers.
 2. Annuleringen buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende kalenderdag.

Artikel 7: Betaling

 1. Alleen voor huurovereenkomsten waarvan de huurperiode binnen drie maanden aanvangt, kan vooruitbetaling tot 50% van de huursom worden gevraagd. Bij aanvang van de huurperiode kan betaling van een waarborgsom worden verlangd.
 2. De waarborgsom wordt geretourneerd onder verrekening van de nog openstaande kosten zodra de fiets is ingeleverd, tenzij er sprake is van schade van de verhuurder. In geval van schade van de verhuurder wordt de waarborgsom geretourneerd voor zover deze het bedrag waarvoor huurder aansprakelijk is, overschrijdt. Deze retournering zal plaatsvinden zodra duidelijk is dat van een dergelijke overschrijding sprake is. Indien er slechts sprake is van schade aan de fiets, zal de retournering in ieder geval plaatsvinden binnen 2 maanden; indien er (ook) sprake is van schade aan derden, binnen 6 maanden.
 3. Ingeval de schade van de verhuurder is veroorzaakt door derden en verhuurder de schade volledig op deze derden verhaald heeft, zal de waarborgsom binnen 14 dagen na het verhaal van de schade worden geretourneerd. Verhuurder zal zich inspannen om schade veroorzaakt door derden zo spoedig te verhalen. De verhuurder houdt de huurder op de hoogte van de ontwikkelingen.
 4. Tenzij anders is overeengekomen, dient betaling van de huursom onmiddellijk na afloop van de huurperiode te geschieden.

Betaling van andere bedragen dient te geschieden binnen tien dagen na ontvangst van de betreffende factuur. Bij niet-betaling is huurder van rechtswege in verzuim.

Vanaf de datum van verzuim is huurder over het openstaande bedrag de wettelijke rente voor niet-handelsovereenkomsten verschuldigd. Huurder is daarenboven gehouden tot betaling van de kosten die verhuurder maakt ten behoeve van incasso. De kosten van incasso buiten rechte worden op voorhand bepaald op de hierna aangegeven bedragen, tenzij deze in voorkomend geval onredelijk zouden zijn:

 • € 44,-, inclusief BTW, indien de hoofdsom plus rente € 500,- of minder bedraagt met een maximum van 15% van de hoofdsom.
 • € 75,- inclusief BTW, indien de hoofdsom plus rente meer bedraagt dan € 500,- maar niet meer dan € 5000,-;
 • € 768,- inclusief BTW indien de hoofdsom plus rente meer bedraagt dan € 5000,- maar niet meer dan € 10.000,-;
 • € 904,- inclusief BTW indien de hoofdsom plus rente meer bedraagt dan € 10.000,- maar niet meer dan € 20.000,-;
 • € 1158,- inclusief BTW indien de hoofdsom plus rente meer bedraagt dan € 20.000,-.

Artikel 8: Verplichtingen huurder

 1. Onverminderd het onderstaande dient huurder met de fiets om te gaan zoals een goed huurder betaamt en ervoor te zorgen dat de fiets overeenkomstig zijn bestemming wordt gebruikt.
 2. Huurder is gehouden de fiets in oorspronkelijke staat bij verhuurder terug te bezorgen. Dit houdt onder meer in dat huurder verplicht is eventuele door of namens hem aangebrachte veranderingen en toevoegingen aan de fiets ongedaan te maken, en wel in een zodanige mate dat hij de fiets weer in de oorspronkelijke staat bij verhuurder kan terugbezorgen. Huurder kan hiervoor geen enkel recht op vergoeding doen gelden.
 3. Huurder is gehouden de lading van de fiets op zorgvuldige wijze te borgen.
 4. Alleen personen die in de huurovereenkomst als bestuurder zijn aangeduid, mogen de fiets besturen. Het is huurder niet toegestaan de fiets ter beschikking te stellen aan een persoon die niet als bestuurder is vermeld op het huurcontract. Huurder dient er zorgvuldig op toe te zien dat geen van de in de huurovereenkomst als bestuurder aangeduide personen de fiets bestuurt indien deze daartoe onbevoegd is of kennelijk geestelijk of lichamelijk ongeschikt is.
 5. Het is huurder niet toegestaan de fiets te verhuren.
 6. Het is huurder niet toegestaan de fiets buiten de landsgrenzen van Nederland te brengen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met verhuurder.
 7. In geval van voor huurder kenbare of waarneembare schade of defecten aan de fiets, is het huurder niet toegestaan de fiets te gebruiken indien dat kan leiden tot verergering van de schade of van de defecten, of tot vermindering van de verkeersveiligheid.
 8. Huurder is verplicht de verplichtingen en verboden van dit artikel op te leggen aan bestuurder, passagiers en andere gebruikers van de fiets en toe te zien op de nakoming daarvan.
 9. Huurder dient onder meer zorgvuldig om te gaan met de bij de fiets behorende sleutels.

Artikel 9: Instructies voor de huurder

 1. Huurder is gehouden de fiets schoon te retourneren. Bij niet-nakoming van deze verplichting kunnen de schoonmaakkosten in rekening worden gebracht, met een minimum van € 10,-.
 2. In geval van voor huurder kenbare of waarneembare defecten, schade aan of met de fiets toegebracht of vermissing van de fiets is huurder verplicht:
 • hier zo spoedig mogelijk melding van te maken;
 • de instructies van verhuurder op te volgen;
 • gevraagd en ongevraagd alle inlichtingen en bescheiden die op de gebeurtenis betrekking hebben aan verhuurder of aan diens verzekeraar te verstrekken;
 • de fiets niet achter te laten zonder het behoorlijk tegen het risico van beschadiging of vermissing beschermd te hebben;
 • de verhuurder en door de verhuurder aangewezen personen alle gevraagde medewerking te verlenen ter verkrijging van schadevergoeding van derden of ten verwere tegen aanspraken van derden.
 1. Bij ongevallen, beschadiging of vermissing is huurder daarnaast verplicht:
 • melding te doen bij de politie ter plaatse;
 • zo spoedig mogelijk een volledig ingevuld en ondertekend schadeaangifteformulier aan verhuurder over te leggen;
 • zich van erkenning van schuld in enigerlei vorm te onthouden.
 1. Huurder is verplicht de verplichtingen en verboden van dit artikel op te leggen aan bestuurder en andere gebruikers van de fiets en toe te zien op de nakoming daarvan.
 2. Huurder dient verhuurder zo spoedig mogelijk te informeren over:
 • het optreden van een gebeurtenis waardoor schade aan, met of door de fiets ontstaat of redelijkerwijs kan ontstaan;
 • defect raken van de fiets;
 • vermissing van of anderszins verlies van de macht over de fiets, onderdelen en toebehoren daarvan;
 • beslaglegging op de fiets;

en over andere omstandigheden waarover verhuurder redelijkerwijs geïnformeerd dient te worden.

 1. Indien verhuurder inlichtingen aan autoriteiten dient te verstrekken over de identiteit van de persoon die op enig moment de fiets heeft bestuurd of gebruikt, dient huurder in verband daarmee gestelde vragen van verhuurder zo spoedig mogelijk te beantwoorden.

Artikel 10: Verplichtingen verhuurder

 1. De verhuurder levert de fiets met de wettelijke en overeengekomen modaliteiten en accessoires schoon, goed onderhouden en, voor zover verhuurder kenbaar is of zou moeten zijn, in technisch goede staat af.
 2. Verhuurder stelt samen met huurder voorafgaand aan de verhuur een rapport op waarbij eventuele schade die zich al aan de fiets bevindt, wordt aangegeven.
 3. Verhuurder overhandigt huurder voorafgaand aan de huurperiode de vereiste documenten.
 4. Verhuurder inspecteert de fiets direct bij inlevering door huurder op eventuele schade. Dit geldt zowel bij inlevering van de fiets bij de eigen vestiging als bij inlevering van de fiets op een andere vestiging.

Artikel 11: Aansprakelijkheid van de huurder voor schade

 1. Huurder is in geval van schade van de verhuurder per schadegeval aansprakelijk tot het op het huurcontract vermelde eigen risico.
 2. Indien de schade evenwel is ontstaan ten gevolge van handelen of nalaten in strijd met artikel 8, is huurder volledig aansprakelijk voor schade van de verhuurder, tenzij hij bewijst dat dit handelen of nalaten hem niet toerekenbaar is of volledige vergoeding naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
 3. Indien de fiets met toestemming van de verhuurder wordt teruggebracht buiten de openingstijden van de verhuurder en/of op een nader overeengekomen plaats niet zijnde de bedrijfslocatie van de verhuurder ter beschikking wordt gesteld voor afhalen door de verhuurder, blijft huurder overeenkomstig het eerste of tweede lid aansprakelijk voor de schade van de verhuurder ontstaan tot het tijdstip waarop verhuurder feitelijk de fiets heeft geïnspecteerd of heeft laten inspecteren.

Verhuurder zal in de hier genoemde situaties de fiets bij eerste gelegenheid inspecteren en zal huurder direct informeren indien schade is geconstateerd.

 1. In geval van schade aan de fiets in het buitenland zijn de kosten van repatriëring de fiets voor rekening van verhuurder, tenzij het tweede lid van dit artikel van toepassing is.
 2. Huurder is aansprakelijk voor gedragingen en nalaten van de bestuurder en andere gebruikers van de fiets, ook indien deze niet de instemming van huurder hadden.

Artikel 12: Gebreken aan de fiets en aansprakelijkheid van de verhuurder

 1. Verhuurder is in geval van schade aan de huurder veroorzaakt door een gebrek aan de fiets aansprakelijk voor vergoeding van deze schade, behoudens voor zover de benadeelde recht kan doen gelden op uitkering krachtens verzekering of verstrekking uit andere hoofde.
 2. Verhuurder is verplicht op verlangen van huurder gebreken te verhelpen, tenzij dit onmogelijk is of uitgaven vereist die in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs niet van verhuurder zijn te vergen. Deze verplichting geldt niet indien huurder jegens verhuurder aansprakelijk is voor het ontstaan van het gebrek en/of voor het gevolg van het gebrek.

Artikel 13: Ontbinding van de huur

 1. Verhuurder is gerechtigd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te beëindigen en zich weer in het bezit van de fiets te stellen -onverminderd zijn recht op vergoeding van kosten, schade en rente- indien:
 • huurder tijdens de huurperiode een of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig nakomt tenzij de tekortkoming de ontbinding niet rechtvaardigt
 • huurder overlijdt, onder curatele wordt gesteld, surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard,

ten aanzien van hem de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard

 • verhuurder van het bestaan van omstandigheden blijkt, die van dien aard zijn dat ware verhuurder hiervan op de hoogte geweest, hij de huurovereenkomst niet was aangegaan.
 1. Huurder zal alle medewerking aan verhuurder verlenen om zich weer in het bezit van de fiets te doen stellen.
 2. Indien huurder overlijdt voordat de huurperiode aanvangt, is de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst ontbonden.
 3. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van de ontbinding van de huurovereenkomst.

Artikel 14: Klachten en Bemiddelingsregeling

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij verhuurder tijdig nadat huurder de beweerde tekortkomingen heeft ontdekt. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat huurder zijn rechten terzake verliest.

Indien de klachtafhandeling door verhuurder niet heeft geleid tot een voor huurder bevredigend resultaat, kan huurder zijn klacht voorleggen aan BOVAG Bemiddeling, Postbus 1100, 3980 DC te Bunnik (telnr. 0900 2692268 (35 eurocent per minuut)), indien het gaat over een klacht over de uitlegging of uitvoering van deze algemene huurvoorwaarden ten opzichte van de verhuurder die lid is van BOVAG Fietsbedrijven. Dit bureau zal in de klacht bemiddelen en trachten de klacht in der minne op te lossen volgens een reglement dat partijen vooraf ter kennis wordt gebracht.

Artikel 15: Verwerking van persoonsgegevens van de huurder en van de bestuurder

De persoonsgegevens die worden vermeld op het contract worden door verhuurder als verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens verwerkt in een persoonsregistratie. Aan de hand van deze verwerking kan verhuurder de overeenkomst uitvoeren, huurder of bestuurder optimale service en actuele productinformatie geven en huurder of bestuurder gepersonaliseerde aanbiedingen doen. Huurder kan om inzage en correctie met betrekking tot de verwerkte persoonsgegevens verzoeken en verzet aantekenen. Betreft het direct mailing, dan zal het verzet te allen tijde worden gehonoreerd.

Artikel 16: Toepasselijk recht

De huurovereenkomst wordt beheerst door Nederlands recht, tenzij op grond van dwingend recht het recht van een ander land van toepassing is.

Laatste aanpassing: 06-12-2023